Vpis 2016
VPIS V ŠOLE 2016
vpis v šole Megamaturant
Organizacija prireditev,
maturantskih plesov in valet.
www.megamaturant.com
PRIJAVA ZA VPIS v šolskem letu 2015/2016

Kandidati za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe se na razpis prijavijo v treh rokih.

Prvi prijavni rok

Prvi prijavni rok traja od 5. februarja do 5. marca 2015 - ZAKLJĆEN
Kandidati pošljejo Prvo prijavo za vpis v 1. letnik s priporočeno pošiljko najkasneje do 5. marca 2013. Obrazec je dostopen
na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb (
www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.um.si, www.vpis.upr.si ali
www.ung.si).
Prijavo pošljejo visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov:
· Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski program, v
prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem,
javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;

· Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če študijski program, v
prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru;
· Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, če študijski
program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici.
Visokošolski prijavno-informacijski službi pošljejo samo eno Prvo prijavo.

Drugi prijavni rok: od 21. do 28. avgust 2015 - ZAKLJUČEN
        Seznam še prostih vpisnih mest (pdf) - objavljeno 20. 8. 2015
        Podatki o številu prijav oddanih v drugem prijavnem roku in omejitvah vpisa (pdf) - objavljeno 4. 9. 2015
        Rezultati izbirnega postopka v drugem prijavnem roku (pdf) - objavljeno 22. 9. 2015
    Tretji prijavni rok: od 1. do 5. oktober 2015
        Prijavo za vpis bodo kandidati na spletnem portalu eVŠ lahko oddali predvidoma od 13. ure dalje
        Seznam še prostih vpisnih mest (pdf) - objavljeno 1. 10. 2015
   
Na vpisna mesta za vpis v 1. letnik, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, se lahko prijavijo:

• državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
• državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
• tuji državljani, ki imejo stalno prebivališče v Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezident Republike Slovenije za davčne namene
Prijavno izbirni postopek poteka v prvem in drugem prijavnem roku preko visokošolskih prijavno-informacijskih služb, v tretjem prijavnem roku pa na visokošolskih zavodih (članici univerze ali samostojnem visokošolskem zavodu).

V prijavi po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem
postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe,
za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.
Kandidati lahko oddajo prvo prijavo tudi na spletnih straneh
www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.um.si, www.vpis.upr.si ali
www.ung.si.
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih spričeval in drugih
zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolskih prijavnoinformacijskih
služb univerz ter javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov.
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem in drugem roku pošljejo visokošolski prijavno-informacijski
službi
.
Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in dokumentov. Predložijo jih ob vpisu na visokošolski zavod.
V tretjem roku kandidati vsa dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložijo prijavi, ki jo pošljejo visokošolskemu zavodu.
1. Kandidati, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali posamezni izpit splošne mature v zimskem,
spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spri
čeval. Podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter
podatke iz spričevala splošne mature, spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne
mature visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center najkasneje do roka, določenega s koledarjem
splošne mature oziroma koledarjem poklicne mature.
Prav tako ni treba pošiljati spričeval 3. in 4. letnika, spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o poklicni maturi ter
obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature kandidatom, ki so opravili splošno maturo od leta 1995 naprej,
ter kandidatom, ki so opravili poklicno maturo od leta 2002 naprej. Tudi zanje jih bo visokošolski prijavno-informacijski
službi poslal Državni izpitni center.
2. Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter spričevali 3. in 4.
letnika skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo.
3. Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1983/84 do 1987/88 in so jih končali do 31.
avgusta 1993
oziroma 31. avgusta 1994, skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo pošljejo diplomo kot dokazilo o
končanem srednješolskem izobraževanju in spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole.
4. Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu - poskusni maturi (iz leta 1994).
VPIS V VISOKO ŠOLSTVO v šolskem letu 2016/2017

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport bo januarja izdalo Razpis za vpis v šolskem letu 2016/2017.
Ker velikih sprememb ni pričakovati, lahko zaenkrat preberete spodnje informacije, ki so veljale za vpis v šolsko leto 2015/2016. Celoten razpis in natančne informacije pa so v tej datoteki.

Vir informacij: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
FESTIVAL ŠOL
Festival šol  - Megamaturant prireditve
Email: info@festivalsol.si , festival.sol@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drugi prijavni rok

Drugi prijavni rok traja od 21. do 28. avgusta 2015.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo 20. avgusta 2015 objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici na spletnih straneh visokošolskih
zavodov
V drugem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu 2015/2016, ne glede
na to, ali so že bili sprejeti v enega od v prvi prijavi napisani študijskih programov.
3
Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016 je dostopen na spletnih straneh visokošolskih prijavno-
informacijskih služb (
www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.um.si, www.vpis.upr.si ali www.ung.si). Kandidati ga s priporočeno
pošiljko
pošljejo najkasneje do 29. avgusta 2015 visokošolskim prijavno-informacijskim službam na naslov:
· Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana, če študijski program, v
prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem,
javni ali koncesionirani samostojni visokošolski zavod;
· Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če študijski program, v
prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru;
· Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, če študijski
program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici.
V prijavo lahko kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za
katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo, pod pogoji, ki so v tem razpisu navedeni v poglavju o izbirnem
postopku, kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe,
za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Kandidatom, ki v rednem roku niso mogli oddati Druge prijave, ker se zanje izbirni postopek prvega roka še ni končal, se rok za
naknadno prijavo določi individualno in sporoči s sklepom o rezultatu izbirnega postopka za prvi rok.
Kandidati lahko oddajo drugo prijavo tudi na spletnih straneh
www.vpis.uni-lj.si, www.vpis.um.si, www.vpis.upr.si ali
www.ung.si.

OPOZORILA
Kandidati pošljejo samo eno Drugo prijavo.
Zadnji dan za prijavo je 29. avgust 2015.
Po 29. avgustu 2015 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.
Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni
študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim
študijska želja ne bo upoštevala!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tretji prijavni rok

Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2015.
Podatki o še prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok bodo 1. oktobra 2015 objavljeni na spletnih straneh prijavnih služb Univerze
v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in na spletnih straneh visokošolskih zavodov.
Kandidati visokošolskemu zavodu (fakulteti, akademiji ali visoki strokovni šoli) pošljejo obrazec Tretja prijava za vpis v 1.
letnik v študijskem letu 2015/2016
, v katerem napišejo en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijavi
priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil.
V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo:
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi
naštetih študijskih programov
;
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal;
- študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Ne morejo
pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program
sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu;
in kandidati za izredni študij.
Prijav kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne bo obravnaval.5. Kandidati, ki imajo dosežen splošni uspeh v 3. in 4. letniku vpisan v indeks, kot dokazilo skupaj s Prvo prijavo oziroma z
Drugo prijavo pošljejo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh v
posameznem letniku.
6. Kandidati, ki že imajo diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat - IB), skupaj s Prvo prijavo oziroma z
Drugo prijavo pošljejo to diplomo. Za kandidate, ki bodo letos opravljali mednarodno maturo v Sloveniji, bodo podatke o
splošnem uspehu, na podlagi njihovega soglasja, poslale gimnazije do 10. julija 2015. Kandidati, ki jo bodo opravljali v tujini,
pa morajo spričevala poslati najkasneje do 10. septembra 2015.
Diploma o mednarodni maturi je po Zakonu o maturi enakovredna spričevalu splošne mature v Republiki Sloveniji in velja
brez postopka priznavanja.
7. Državni izpitni center sporoči visokošolski prijavno-informacijski službi vse podatke o uspehu v skladu s koledarjem splošne
mature oziroma poklicne mature
.
8. Visokošolski zavodi sporočijo visokošolski prijavno-informacijski službi podatke o preizkusih posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti do 11. julija 2015 v prvem prijavnem roku oziroma do 13. septembra 2015 v drugem prijavnem roku.

9. Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki že imajo spričevala, pridobljena v
tujini, skupaj s Prvo prijavo oziroma z Drugo prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh
letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju oziroma odločbo o nostrifikaciji.
Tisti, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini, morajo overjene kopije zaključnega spričevala, spričeval zadnjih dveh
letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju za prvi in drugi prijavni rok poslati prijavni službi
najkasneje do 10. septembra 2015.
Odločbo o priznanju izdajo pooblaščene osebe univerz oziroma javnih in koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov
(glej točko X.).
10. Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka priznavanja.
11.Kandidati, ki jim je bilo v ustreznem srednješolskem izobraževalnem programu priznano predhodno pridobljeno formalno
ali neformalno znanje
in so pridobili oceno na srednji šoli, morajo dokazilo poslati sami najkasneje do 9. julija 2015 v
prvem prijavnem roku oziroma do 10. septembra 2015 v drugem prijavnem roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------